NOTICE on processing of your personal data.

Applies to the citizens of the EU member states.

You are hereby notified that we process your personal data. The details of the processing can be found below.

I. Personal data controller

Pursuant to Art. 13, Art. 26 and Art. 28 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – GDPR), you are hereby notified that we process your personal date by Laserstar Sp. z o.o. Sp.k., 87-100 Toruń, ul. Przy Lesie 4

II. Data Protection Officer

You may contact about any issues related to the protection of your personal data and the use of your rights by emailing us at [email protected]  or writing to us to the address of our registered office stated under point I.

III. Purposes and grounds of processing

We process your data for one or several of the purposes listed below:

 1. in order to sign a commercial contract based on your interest in our offer (pursuant to point b of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation);
 2. in order to perform the contract you signed with us and based on that contract (pursuant to point b of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation);
 3. for analytical purposes in order to optimize the service processes based on the course of sale and after-sales service processes, including complaints, which is our legitimate interest (pursuant to point f of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation);
 4. for archiving (evidence) purposes to secure information in case it is necessary for legal reasons to prove facts, which is our legitimate interest (pursuant to point f of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation);
 5. in order to survey customer satisfaction and determine the quality of our services, which is our legitimate interest (pursuant to point f of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation);
 6. in order to assess the financial standing and/or payment morality, which is our legitimate interest (pursuant to point f of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation);

IV. Data recipients

Data recipients Personal data is not shared with entities other than those authorized due to a legitimate interest.

V. Data storage period

Your data we acquired in order to sign a commercial contract will be stored for the duration of the contract negotiation and until the end of the calendar year following the year in which you last contacted us about signing the contract.

Your data we acquired in connection with the commercial contract signed will be processed until the end of the period of limitation for any claims under the contract.

VI. The rights of the subject whose personal data are processed

 1. The right to request the Personal Data Administrator to access personal data, rectify it, delete it or limit processing
 2. The right to lodge a complaint with the supervisory authority

VII. Information on the voluntary provision of personal data

Providing personal data is voluntary, however, refusal to provide data may result in the refusal to conclude a contract.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy o tym, że administratorem danych osobowych jest LASERSTAR sp. z o.o. sp. k., 87-100 Toruń ul. Przy Lesie 4.

II. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby spółki.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Wspólnie przetwarzamy Twoje dane osobowe w jednym lub kilku z podanych poniżej celach:

 1. w celu zawarcia umowy handlowej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach analitycznych w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oceny sytuacji finansowej i/lub moralności płatniczej co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym ze względu na prawnie uzasadniony interes.

V. Okres przechowywania danych

 1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy handlowej przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

VI. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane

 1. Prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.