Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych
  LASERSTAR sp. z o.o. sp. k., 87-100 Toruń, ul. Przy Lesie 4.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby spółki.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Dane osobowe są przetwarzane w podanych poniżej celach:
  a) w celu zawarcia umowy handlowej na podstawie zainteresowania ofertą LASERSTAR sp. z o.o. sp. k. (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  b) w celu wykonania i na podstawie zawartej z LASERSTAR sp. z o.o. sp. k. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) w celach analitycznych dotyczących optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży oraz czynności posprzedażowych, w tym reklamacji, ze względu na prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) w celu badania satysfakcji klienta i określania jakości wykonanych przez LASERSTAR sp. z o.o. sp. k. usług, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) w celu oceny sytuacji finansowej partnerów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Odbiorcy danych
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym ze względu na prawnie uzasadniony interes.
 5. Okres przechowywania danych
  a) dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej będą przechowywane przez okres negocjowania warunków umowy, najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym nastąpił ostatni kontakt w sprawie jej zawarcia,
  b) dane pozyskane w związku z zawarciem umowy handlowej będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 6. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane
  a) prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.